taalontmoeting23Vrijwilligers

Het huidige team bestaat uit ca 25 vrijwilligers. Met in ieder geval vier vrijwilligersavonden per jaar helpen we elkaar om via intervisie en informatie vanuit een aantal uitgangspunten dezelfde koers te varen, een uniforme aanpak te hanteren en zo kwaliteit te garanderen.
De ca 25 vrijwilligers en het door het jaar heen variërende aantal van 100 tot 150 cursisten worden ondersteund door een  bestuur.

Wat betreft de lessen gaan we ervan uit dat…

 1. alle taalvaardigheden spreken, schrijven, lezen en luisteren aan bod komen.
 2. een taal vooral gesproken wordt en dus aan ‘spreken’ en ‘luisteren’ extra aandacht wordt besteed.
 3. de lesstof uit de methode en het gebruik van eigen materiaal in balans zijn.
 4. grammatica gezien wordt ter ondersteuning en niet als doel op zich.
 5. de inbreng van de cursisten m.b.t. de lesstof zoveel mogelijk gehonoreerd wordt.
 6. deze zoveel mogelijk activerend gegeven worden d.w.z. dat instructie en conversatie in balans zijn.
 7. wat betreft de vocabulaire de frequentielijsten van “Taalcompleet” of “NT2 op maat” gebruikt worden.
 8. de uitkomst van toetsen alleen maar formatief gebruikt wordt (voor evaluatie)

Wat betreft de vrijwilligers gaan we ervan uit dat zij…

 1. zich kunnen inleven in de achtergronden van hun cursisten.
 2. zich positief opstellen en in staat zijn een veilig klimaat te scheppen.
 3. zich committeren aan alle uitgangspunten van de STO.
 4. zich op laten nemen in de groepsapp.
 5. hun afwezigheid tot een minimum beperken.
 6. bij afwezigheid zoveel mogelijk zorgen voor vervanging door één van de andere vrijwilligers.
 7. hun vervanger voldoende inlichten over de in te vullen les.
 8. zoveel mogelijk aanwezig zijn bij de bijeenkomsten die door het bestuur georganiseerd worden.
 9. lesgeven conform de door TO gekozen methode.
 10. bereid zijn om deel te nemen aan wederzijds lesbezoek.
 11. zich zowel coachend als docerend opstellen.
 12. kunnen differentiëren in tempo en niveau.
 13. gebruik maken van activerende werkvormen.
 14. bereid zijn zich verder te ontwikkelen in het geven van Nederlands als tweede taal.
 15. hun cursisten de gelegenheid geven voor (anonieme) feedback

Wat betreft de groep gaan we ervan uit dat …

 1. deze zoveel mogelijk samengesteld wordt als homogene groep volgens de indeling van het ERK.
 2. voor het bepalen van een ERK-niveau alleen geijkte toetsen gebruikt worden.
 3. er aparte groepen worden samengesteld voor cursisten die kunnen versnellen.
 4. de instroming van nieuwe cursisten plaatsvindt in overleg met de vrijwilliger.